רשימת נושאים לשלב הגמר לכיתות ט'-י' 21.3.2018

יסודות ואטומים

 • אטומים, מודל הגרעין, נויטרונים, איזוטופים, ארגון היסודות,
 • תיאור האורביטלים / אלקטרונים ע"י מספרים קוונטים: n, l, ml, ms
 • מערך האלקטרונים והטבלה המחזורית
 • מחזוריות תכונות האטומים: רדיוס יוני, רדיוס אטומי, אנרגיית יינון, זיקה אלקטרונית.
 • היסודות – ארבע הקבוצות הראשיות הראשונות:
  • מתכות אלקליות ותכונותיהן.
  • מתכות אלקליות אפרוריות.
  • משפחת הבור; בורנים, בורוהידרידים, ובורידים.
  • משפחת הפחמן.
  • משפחת החנקן.
  • משפחת החמצן.
  • הלוגנים.
  • גזים אצילים.

תרכובות / קשרים כימיים

 • מהי תרכובת, מולקולות ותרכובות מולקולאריות, יונים ותרכובות יוניות: היווצרות קשרים יוניים, אינטראקציה בין יונים, היערכות האלקטרונים של יונים.
 • קשרים קוולנטיים: אופי הקשר הקוולנטי, מבני לואיס, רזוננס, חוזק קשר, אורך קשר הקשר היוני לעומת הקשר הקוולנטי. אלקטרושליליות. קשר סיגמא וקשר פיי. תכונות הקשר הכפול.

תכונות הגזים

 • תכונות גזים, מהו גז? לחץ, עקרון אבוגדרו, חוק הגזים האידיאליים, יישומיו של חוק הגזים האידיאליים, צפיפות הזגים, סטויכומטריה של גזים בתגובות כימיות, לחצים חלקיים: הגדרה, חוק דלטון.

מולים ומסות מולריות

 • מולים ומסות מולריות, הרכב מסות באחוזים, קביעת נוסחאות אמפיריות, קביעת נוסחאות מולקולאריות.

תערובות ותמיסות

 • מיון תערובות, ריכוזים מולריים, מיהול וחישוב נפחים.

סטויכיומטריה

 • מעבר בין גרמים למולים לריכוז,איזון משוואות כימיות, חישובים של ריכוז ע"פ תוצאות של טיטרציות, חישוב מולים ומסות בתגובות בתגובות כימיות, ניצולת תגובה, אנליזת שריפה.

תמיסות מימיות ושיקוע

 • אלקטרוליטים, תגובות שיקוע.

חומצות ובסיסים

 • חוזק חומציות ובסיסיות, הגדרת ברונסטד-לאורי לחומצות ובסיסים, הגדרת לואיס לחומצות ובסיסים, תחמוצות בסיסיות, חומציות ואמפוטריות, חוזק חומציות ובסיסיות, סולם וחישובי pH וחישובי pOH, שיווי משקל בתמיסות, מכפלת המסיסות.
 • תמיסות חלשות ובסיסים חלשים. קבועי חומציות ובסיסיות, חומצות מצומדות ובסיסים מצומדים, מבנה מולקולרי חוזק של חומצה.
 • ה- pH של תמיסות של חומצות חלשות ובסיסים חלשים. כיצד מחשבים את pH של תמיסת חומצה חלשה. תמיסות של בסיסים חלשים. כיצד מחשבים את ה – pH של תמיסת בסיס חלש.

שיווי משקל כימי

 • הפיכות של תגובות כימיות;
 • חוק לה-שטליה: אילו שינויים ישפיעו על הרכב התערובת בש"מ ולאיזה כיוון.
 • קבועי שיווי משקל : הגדרות קבוע שווי משקל באמצעות ריכוזים מולריים של גזים.
 • השפעת שינויים בתנאים על שיווי המשקל;
 • הוספה או הרחקה של מגיבים או תוצרים, דחיסה של תערובת התגובה, טמפרטורה, זרזים.

מעברי פאזה

 • הקשר שבין טמפרטורה ללחץ אדים, דיאגרמות פאזה.

תגובות חמצון-חיזור

 • קביעת דרגות חמצון, זיהוי תהליך חמצון ותהליך חיזור.

תרכובות קואורדינטיביות

 • מספרי קואורדינציה, דרגות חמצון.

תרמודינאמיקה

 • מערכות, מצבים ואנרגיה; סוגי מערכות ותכונותיהן (מערכת סגורה, פתוחה ומבודדת(.
 • החוק הראשון: פונקציות מצב, הגדרה של תגובה אקסותרמית/אנדותרמית.
 • אנתלפיה: אנתלפיה של שינויים כימיים, אנתלפיות תגובה תקניות, אנתלפיות ההתהוות התקניות, אנתלפיות הקשר. חוק הס, חיבור אנתלפיות. השפעת הטמפרטורה על אנתלפית התגובה.
 • תרמודינמיקה החוק השני והשלישי: שינויים ספונטניים, אנטרופיה אי סדר, שינויים באנטרופיה, אנטרופיות מולריות תקניות, אנטרופיות תגובה תקניות, שינויים באנטרופיה של המערכת ושל סביבתה. אנרגיה חופשית.

אלקטרוכימיה

 • ייצוג תגובות חמזור;
 • מחציות-תגובה, איזון משוואות חמזור, תאים גלווניים, מבנה, פוטנציאלי חיזור תקניים, פוטנציאל התא, הגדרת קתודה/אנודה, השפעה של תגובות חמזור על המתכות.
 • תאים גלווניים – הקשר בין פוטנציאל התא ואנרגיה החופשית של התגובה.
 • פוטנציאלי חיזור תקניים וקבועי שיווי משקל
 • כיצד מחשבים קבועי שיווי משקל מנתונים אלקטרוכימיים
 • משוואת נרנסט
 • אנתלפייתה ההמסה, האנרגיה החופשית של המסה.                                                

כימיה אורגנית

 • קביעת סימטריה במולקולה אורגנית
 • מציאת מרכז פעיל אופטית במולקולה אורגנית
 • מבנה לואיס
 • הכלאה (היברידיזציה) של אורביטלים