כימיאדה ארצית שלב א' לכיתות ט-י' וכיתות יא-יב'-סילבוס נושאים 16.9.18

רשימת נושאים שלב א' כיתות יא'-יב'

יסודות ואטומים

 • אטומים, מודל הגרעין, נויטרונים, איזוטופים
 • ארגון היסודות
 • תיאור האורביטלים/אלקטרונים ע"י מספרים קוונטים : n, l, ml, ms
 • מערך האלקטרונים וטבלה מחזורית
 • מחזוריות תכונות האטומים: רדיוס יוני, רדיוס אטומי, אנרגיית יינון, זיקה אלקטרונית
 • היסודות: ארבע הקבוצות הראשיות הראשונות
 • מתכות אלקליות ותכונותיהן
 • מתכות אלקליות אפרוריות
 • משפחת הבור; בורנים, בורוהידרידים, ובורידים
 • משפחת הפחמן
 • משפחת החנקן
 • משפחת החמצן
 • הלוגנים
 • גזים אצילים

תרכובות / קשרים כימיים

 • מהי תרכובת
 • מולקולות ותרכובות מולקולאריות
 • יונים ותרכובות יוניות: היווצרות קשרים יוניים, אינטראקציה בין יונים, היערכות האלקטרונים של יונים
 • קשרים קוולנטיים: אופי הקשר הקוולנטי, מבני לואיס, רזוננס, חוזק קשר, אורך קשר
 • הקשר היוני לעומת הקשר הקוולנטי
 • אלקטרושליליות
 • קשר סיגמא וקשר פיי
 • תכונות הקשר הכפול

תכונות גזים

 • מהו גז?
 • לחץ
 • עקרון אבוגדרו
 • חוק הגזים האידיאליים
 • יישומיו של חוק הגזים האידיאליים
 • צפיפות הזגים
 • סטויכומטריה של גזים בתגובות כימיות
 • לחצים חלקיים: הגדרה, חוק דלטון
 • מולים ומסות מולריות
 • מולים ומסות מולריות
 • הרכב מסות באחוזים
 • קביעת נוסחאות אמפיריות
 • קביעת נוסחאות מולקולאריות
 • משוואות כימיות-סימול תגובות כימיות ואיזון משוואות

תערובות ותמיסות

 • מיון תערובות
 • ריכוזים מולריים
 • מיהול וחישוב נפחים.

סטויכיומטריה

 • מעבר בין גרמים למולים לריכוז
 • איזון משוואות כימיות
 • חישובים של ריכוז ע"פ תוצאות של טיטרציות
 • חישוב מולים ומסות בתגובות בתגובות כימיות
 • ניצולת תגובה
 • אנליזת שריפה

תמיסות מימיות ושיקוע

 • אלקטרוליטים
 • תגובות שיקוע

חומצות ובסיסים

 • חוזק חומציות ובסיסיות
 • חילוף פרוטונים בין מולקולות מים
 • הגדרת ברונסטד-לאורי לחומצות ובסיסים
 • הגדרת לואיס לחומצות ובסיסים
 • חוזק חומציות ובסיסיות
 • סולם pH
 • חישובי pH וחישובי pOH
 • שיווי משקל בתמיסות
 • חומצות מצומדות ובסיסים מצומדים

כימיה גרעינית

 • פליטת אלפא, בטא, גמא
 • איזון משוואות

תרמודינמיקה

 • מערכות, מצבים ואנרגיה;
 • סוגי מערכות ותכונותיהן (מערכת סגורה, פתוחה ומבודדת)
 • עבודה ואנרגיה
 • עבודת התפשטות
 • חום ומדידת חום
 • החוק הראשון
 • פונקציות מצב
 • הגדרה של תגובה אקסותרמית/אנדותרמית
 • אנתלפיה
 • אנתלפיה של שינויים כימיים, אנתלפיות תגובה תקניות, אנתלפיות ההתהוות התקניות, אנתלפיות הקשר
 • חוק הס, חיבור אנתלפיות והשפעת הטמפרטורה על אנתלפית התגובה

שיווי משקל כימי

 • הפיכות של תגובות כימיות; חוק לה-שטליה: אילו שינויים ישפיעו על הרכב התערובת בש"מ ולאיזה כיוון
 • קבועי שיווי משקל : הגדרות קבוע שווי משקל באמצעות ריכוזים מולריים של גזים.
 • השפעת שינויים בתנאים על שיווי המשקל; הוספה או הרחקה של מגיבים או תוצרים, דחיסה של תערובת התגובה, טמפרטורה, זרזים.

מעברי פאזה

 • הקשר שבין טמפרטורה ללחץ אדים
 • דיאגרמות פאזה

קינטיקה

 • קצב תגובה; ריכוז וקצב התגובה
 • חוקי הקצב וסדר התגובה (סדר ראשון, שני ואפס)
 • זמני מחצית החיים
 • מנגנוני תגובה

תגובות חמצון-חיזור

 • קביעת דרגות חמצון
 • זיהוי תהליך חמצון ותהליך חיזור

אלקטרוכימיה

 • ייצוג תגובות חמזור
 • מחציות-תגובה
 • איזון משוואות חמזור
 • תאים גלווניים, מבנה, פוטנציאלי חיזור תקניים, פוטנציאל התא
 • הגדרת קתודה/אנודה
 • אלקטרוליזה; תוצרי אלקטרוליזה ותאים אלקטרוליטיים
 • השפעה של תגובות חמזור על המתכות; יישומי האלקטרוליזה.

תרכובות קואורדינטיביות

 • מספרי קואורדינציה
 • דרגות חמצון

כימיה אי-אורגנית

 • יסודות גוש d ותכונותיהם
 • קומפלקסי קורדינציה
 • צורותיהם של קומפלקסים: אוקטהדרלי, טטרהדרלי, מישורי ריבועי
 • איזומרים
 • תכונות של קומפלקסים כיראליים

כימיה אורגנית

 • מבני לואיס, מבנים מרחביים
 • הגדרה של מומנט דיפול וקביעת כיוונו במולקולות פשוטות
 • הכלאה (היברדיזציה) של אורביטלים
 • איזומרים מבניים/אופטים/גיאומטרים
 • כיראליות בכימיה אורגנית: מרכז כיראלי, תכונותיו, יש לדעת לקבוע את תכונות המרכז הכראלי R או S
 • אננטיומרים ודיאסטראומירים
 • מבנה ניומן והיטלי פישר של תרכובת אורגנית עם מרכז כיראלי אחד בלבד
 • הכרת קבוצות פונקציוניליות שונות: כהל, אתר, אסטר, חומצה קרבוקסילית, קטון, אלדהיד, אציל הלידים.

רשימת נושאים שלב א' כיתות ט'-י'

יסודות ואטומים

 • אטומים, מודל הגרעין, נויטרונים, איזוטופים
 • ארגון היסודות
 • תיאור האורביטלים/אלקטרונים ע"י מספרים קוונטים : n, l, ml, ms
 • מערך האלקטרונים וטבלה מחזורית
 • מחזוריות תכונות האטומים: רדיוס יוני, רדיוס אטומי, אנרגיית יינון, זיקה אלקטרונית
 • היסודות: ארבע הקבוצות הראשיות הראשונות
 • מתכות אלקליות ותכונותיהן
 • מתכות אלקליות אפרוריות
 • משפחת הבור; בורנים, בורוהידרידים, ובורידים
 • משפחת הפחמן
 • משפחת החנקן
 • משפחת החמצן
 • הלוגנים
 • גזים אצילים

תרכובות / קשרים כימיים

 • מהי תרכובת
 • מולקולות ותרכובות מולקולאריות
 • יונים ותרכובות יוניות: היווצרות קשרים יוניים, אינטראקציה בין יונים, היערכות האלקטרונים של יונים
 • קשרים קוולנטיים: אופי הקשר הקוולנטי, מבני לואיס, רזוננס, חוזק קשר, אורך קשר
 • הקשר היוני לעומת הקשר הקוולנטי
 • אלקטרושליליות
 • קשר סיגמא וקשר פיי
 • תכונות הקשר הכפול

תכונות גזים

 • מהו גז?
 • לחץ
 • עקרון אבוגדרו
 • חוק הגזים האידיאליים
 • יישומיו של חוק הגזים האידיאליים
 • צפיפות הזגים
 • סטויכומטריה של גזים בתגובות כימיות

מולים ומסות מולריות

 • מולים ומסות מולריות
 • הרכב מסות באחוזים
 • קביעת נוסחאות אמפיריות
 • קביעת נוסחאות מולקולאריות

תערובות ותמיסות

 • מיון תערובות, ריכוזים מולריים, מיהול וחישוב נפחים.

סטויכיומטריה

 • מעבר בין גרמים למולים לריכוז
 • איזון משוואות כימיות
 • חישובים של ריכוז ע"פ תוצאות של טיטרציות
 • חישוב מולים ומסות בתגובות בתגובות כימיות
 • ניצולת תגובה
 • אנליזת שריפה

תמיסות מימיות ושיקוע

 • אלקטרוליטים
 • תגובות שיקוע

חומצות ובסיסים

 • חוזק חומציות ובסיסיות
 • הגדרת ברונסטד-לאורי לחומצות ובסיסים
 • הגדרת לואיס לחומצות ובסיסים
 • חוזק חומציות ובסיסיות
 • סולם וחישובי pH וחישובי pOH

שיווי משקל בתמיסות

 • שיווי משקל כימי
 • הפיכות של תגובות כימיות; חוק לה-שטליה: אילו שינויים ישפיעו על הרכב התערובת בש"מ ולאיזה כיוון
 • קבועי שיווי משקל : הגדרות קבוע שווי משקל באמצעות ריכוזים מולריים של גזים.
 • השפעת שינויים בתנאים על שיווי המשקל; נוספה או הרחקה של מגיבים או תוצרים, דחיסה של תערובת התגובה, טמפרטורה, זרזים.

מעברי פאזה

 • הקשר שבין טמפרטורה ללחץ אדים
 • דיאגרמות פאזה

תגובות חמצון-חיזור

 • קביעת דרגות חמצון
 • זיהוי תהליך חמצון ותהליך חיזור
 • תרכובות קואורדינטיביות
 • מספרי קואורדינציה
 • דרגות חמצון
 • תגובות חמצון-חיזור
 • קביעת דרגות חמצון
 • זיהוי תהליך חמצון ותהליך חיזור

כימיה אורגנית

 • מבני לואיס, מבנים מרחביים
 • הגדרה של מומנט דיפול וקביעת כיוונו במולקולות פשוטות
 • הכלאה (היברדיזציה) של אורביטלים
 • איזומרים מבניים/אופטים/גיאומטרים

תרמודינמיקה

 • החוק הראשון
 • פונקציות מצב
 • הגדרה של תגובה אקסותרמית/אנדותרמית
 • אנתלפיה
 • אנתלפיה של שינויים כימיים, אנתלפיות תגובה תקניות, אנתלפיות ההתהוות התקניות, אנתלפיות הקשר
 • חוק הס, חיבור אנתלפיות והשפעת הטמפרטורה על אנתלפית התגובה

בהצלחה לכל התלמידים!