כימיאדה ארצית שלב א' לכיתות ט-י' וכיתות יא-יב'-סילבוס נושאים 16.9.18

רשימת נושאים שלב א' כיתות יא'-יב'

יסידות ואטומים

אטומים, מודל הגרעין, נויטרונים, איזוטופים

ארגון היסודות

תיאור האורביטלים/אלקטרונים ע"י מספרים קוונטים : n, l, ml, ms

מערך האלקטרונים וטבלה מחזורית

מחזוריות תכונות האטומים: רדיוס יוני, רדיוס אטומי, אנרגיית יינון, זיקה אלקטרונית

היסודות: ארבע הקבוצות הראשיות הראשונות

מתכות אלקליות ותכונותיהן

מתכות אלקליות אפרוריות

משפחת הבור; בורנים, בורוהידרידים, ובורידים

משפחת הפחמן

משפחת החנקן

משפחת החמצן

הלוגנים

גזים אצילים

תרכובות / קשרים כימיים

מהי תרכובת

מולקולות ותרכובות מולקולאריות

יונים ותרכובות יוניות: היווצרות קשרים יוניים, אינטראקציה בין יונים, היערכות האלקטרונים של יונים

קשרים קוולנטיים: אופי הקשר הקוולנטי, מבני לואיס, רזוננס, חוזק קשר, אורך קשר

הקשר היוני לעומת הקשר הקוולנטי

אלקטרושליליות

קשר סיגמא וקשר פיי

תכונות הקשר הכפול

תכונות  גזים

מהו גז?

לחץ

עקרון אבוגדרו

חוק הגזים האידיאליים

יישומיו של חוק הגזים האידיאליים

צפיפות הזגים

סטויכומטריה של גזים בתגובות כימיות

לחצים חלקיים: הגדרה, חוק דלטון

מולים ומסות מולריות

מולים ומסות מולריות

הרכב מסות באחוזים

קביעת נוסחאות אמפיריות

קביעת נוסחאות מולקולאריות

משוואות כימיות-סימול תגובות כימיות ואיזון משוואות

תערובות ותמיסות

מיון תערובות

ריכוזים מולריים

מיהול וחישוב נפחים.

סטויכיומטריה

מעבר בין גרמים למולים לריכוז

איזון משוואות כימיות

חישובים של ריכוז ע"פ תוצאות של טיטרציות

חישוב מולים ומסות בתגובות בתגובות כימיות

ניצולת תגובה

אנליזת שריפה

תמיסות מימיות ושיקוע

אלקטרוליטים

תגובות שיקוע

חומצות ובסיסים

חוזק חומציות ובסיסיות

חילוף פרוטונים בין מולקולות מים

הגדרת ברונסטד-לאורי לחומצות ובסיסים

הגדרת לואיס לחומצות ובסיסים

חוזק חומציות ובסיסיות

סולם  pH

חישובי pH וחישובי pOH

שיווי משקל בתמיסות

חומצות מצומדות ובסיסים מצומדים

כימיה גרעינית

פליטת אלפא, בטא, גמא

איזון משוואות

תרמודינמיקה

מערכות, מצבים ואנרגיה;

סוגי מערכות ותכונותיהן (מערכת סגורה, פתוחה ומבודדת)

עבודה ואנרגיה

עבודת התפשטות

חום ומדידת חום

החוק הראשון

פונקציות מצב

הגדרה של תגובה אקסותרמית/אנדותרמית

אנתלפיה

אנתלפיה של שינויים כימיים, אנתלפיות תגובה תקניות, אנתלפיות ההתהוות התקניות, אנתלפיות הקשר

חוק הס, חיבור אנתלפיות והשפעת הטמפרטורה על אנתלפית התגובה

שיווי משקל כימי

הפיכות של תגובות כימיות; חוק לה-שטליה: אילו שינויים ישפיעו על הרכב התערובת בש"מ ולאיזה כיוון

קבועי שיווי משקל : הגדרות קבוע שווי משקל באמצעות ריכוזים מולריים של גזים.

השפעת שינויים בתנאים על שיווי המשקל; הוספה או הרחקה של מגיבים או תוצרים, דחיסה של תערובת התגובה, טמפרטורה, זרזים.

מעברי פאזה

הקשר שבין טמפרטורה ללחץ אדים

דיאגרמות פאזה

קינטיקה

קצב תגובה; ריכוז וקצב התגובה

חוקי הקצב וסדר התגובה (סדר ראשון, שני ואפס)

זמני מחצית החיים

מנגנוני תגובה

תגובות חמצון-חיזור

קביעת דרגות חמצון

זיהוי תהליך חמצון ותהליך חיזור

אלקטרוכימיה

ייצוג תגובות חמזור

מחציות-תגובה

איזון משוואות חמזור

תאים גלווניים, מבנה, פוטנציאלי חיזור תקניים, פוטנציאל התא

הגדרת קתודה/אנודה

אלקטרוליזה; תוצרי אלקטרוליזה ותאים אלקטרוליטיים

השפעה של תגובות חמזור על המתכות; יישומי האלקטרוליזה.

תרכובות קואורדינטיביות

מספרי קואורדינציה

דרגות חמצון

כימיה אי- אורגנית

יסודות גוש d ותכונותיהם

קומפלקסי קורדינציה

צורותיהם של קומפלקסים: אוקטהדרלי, טטרהדרלי, מישורי ריבועי

איזומרים

תכונות של קומפלקסים כיראליים

כימיה אורגנית

מבני לואיס, מבנים מרחביים

הגדרה של מומנט דיפול וקביעת כיוונו במולקולות פשוטות

הכלאה (היברדיזציה) של אורביטלים

איזומרים מבניים/אופטים/גיאומטרים

כיראליות בכימיה אורגנית: מרכז כיראלי, תכונותיו, יש לדעת לקבוע את תכונות המרכז הכראלי  R או S

אננטיומרים ודיאסטראומירים

מבנה ניומן והיטלי פישר של תרכובת אורגנית עם מרכז כיראלי אחד בלבד

הכרת קבוצות פונקציוניליות שונות: כהל, אתר, אסטר, חומצה קרבוקסילית, קטון, אלדהיד, אציל הלידים.

רשימת נושאים שלב א' כיתות ט'-י'

יסידות ואטומים

אטומים, מודל הגרעין, נויטרונים, איזוטופים

ארגון היסודות

תיאור האורביטלים/אלקטרונים ע"י מספרים קוונטים : n, l, ml, ms

מערך האלקטרונים וטבלה מחזורית

מחזוריות תכונות האטומים: רדיוס יוני, רדיוס אטומי, אנרגיית יינון, זיקה אלקטרונית

היסודות: ארבע הקבוצות הראשיות הראשונות

מתכות אלקליות ותכונותיהן

מתכות אלקליות אפרוריות

משפחת הבור; בורנים, בורוהידרידים, ובורידים

משפחת הפחמן

משפחת החנקן

משפחת החמצן

הלוגנים

גזים אצילים

תרכובות / קשרים כימיים

מהי תרכובת

מולקולות ותרכובות מולקולאריות

יונים ותרכובות יוניות: היווצרות קשרים יוניים, אינטראקציה בין יונים, היערכות האלקטרונים של יונים

קשרים קוולנטיים: אופי הקשר הקוולנטי, מבני לואיס, רזוננס, חוזק קשר, אורך קשר

הקשר היוני לעומת הקשר הקוולנטי

אלקטרושליליות

קשר סיגמא וקשר פיי

תכונות הקשר הכפול

תכונות  גזים

מהו גז?

לחץ

עקרון אבוגדרו

חוק הגזים האידיאליים

יישומיו של חוק הגזים האידיאליים

צפיפות הזגים

סטויכומטריה של גזים בתגובות כימיות

מולים ומסות מולריות

מולים ומסות מולריות

הרכב מסות באחוזים

קביעת נוסחאות אמפיריות

קביעת נוסחאות מולקולאריות

תערובות ותמיסות

מיון תערובות, ריכוזים מולריים, מיהול וחישוב נפחים.

סטויכיומטריה

מעבר בין גרמים למולים לריכוז

איזון משוואות כימיות

חישובים של ריכוז ע"פ תוצאות של טיטרציות

חישוב מולים ומסות בתגובות בתגובות כימיות

ניצולת תגובה

אנליזת שריפה

תמיסות מימיות ושיקוע

אלקטרוליטים

תגובות שיקוע

חומצות ובסיסים

חוזק חומציות ובסיסיות

הגדרת ברונסטד-לאורי לחומצות ובסיסים

הגדרת לואיס לחומצות ובסיסים

חוזק חומציות ובסיסיות

סולם וחישובי pH וחישובי pOH

שיווי משקל בתמיסות

שיווי משקל כימי

הפיכות של תגובות כימיות; חוק לה-שטליה: אילו שינויים ישפיעו על הרכב התערובת בש"מ ולאיזה כיוון

קבועי שיווי משקל : הגדרות קבוע שווי משקל באמצעות ריכוזים מולריים של גזים.

השפעת שינויים בתנאים על שיווי המשקל; נוספה או הרחקה של מגיבים או תוצרים, דחיסה של תערובת התגובה, טמפרטורה, זרזים.

מעברי פאזה

הקשר שבין טמפרטורה ללחץ אדים

דיאגרמות פאזה

תגובות חמצון-חיזור

קביעת דרגות חמצון

זיהוי תהליך חמצון ותהליך חיזור

תרכובות קואורדינטיביות

מספרי קואורדינציה

דרגות חמצון

תגובות חמצון-חיזור

קביעת דרגות חמצון

זיהוי תהליך חמצון ותהליך חיזור

כימיה אורגנית

מבני לואיס, מבנים מרחביים

הגדרה של מומנט דיפול וקביעת כיוונו במולקולות פשוטות

הכלאה (היברדיזציה) של אורביטלים

איזומרים מבניים/אופטים/גיאומטרים

תרמודינמיקה

החוק הראשון

פונקציות מצב

הגדרה של תגובה אקסותרמית/אנדותרמית

אנתלפיה

אנתלפיה של שינויים כימיים, אנתלפיות תגובה תקניות, אנתלפיות ההתהוות התקניות, אנתלפיות הקשר

חוק הס, חיבור אנתלפיות והשפעת הטמפרטורה על אנתלפית התגובה

בהצלחה לכל התלמידים!