נושאים -גמר (שלב ג') כימיאדה ארצית לכיתות יא'-יב' 21-22.3.2018

כל הנושאים שנכללו בשלב א' ושלב ב' יכולים להיות בבחינה, ובנוסף נא ללמוד את הנושאים הבאים:

חומצות ובסיסים:

  • ה-pH של תמיסת חומצה רב-פרוטית
  • תמיסות של מלחי חומצות רב פרוטיות
  • ריכוזים של צורוני מומסים
  • כיצד מחשבים את ריכוזי כל הצורונים בתמיסות חומצה רב פרוטית

שיווי משקל בתמיסות מימיות

  • תמיסות מעורבות ובופרים
  • סטויכיומטריה של טיטורי חומצות רב פרוטיות

מבני המוצקים

  • סיווג המוצקים, מוצקים מתכתיים
  • תאי יחידה: מבנה קובי ממורכז פאה, מבנה קובי ממורכז גוף, מבנה קובי פשוט .
  • קביעת המבנה של הממתכת על פי צפיפותה
  • מבנים יוניים

כימיה אורגנית:

תגובות של קשרים כפולים: תגובות עם HBr, HCl, HI

תגובות של קשרים כפולים עם מים

תגובות של קשרים כפולים עם הלוגנים Cl2 ו-Br2

תגובות של קשרים כפולים עם הלוגנים בנוכחות מים