כימיאדה 2016-2017

 

רשימת נושאים לשלבים א' + ב': 

 

 

רשימת נושאים שלב א' כיתות יא'-יב'

יסידות ואטומים

אטומים, מודל הגרעין, נויטרונים, איזוטופים

ארגון היסודות

תיאור האורביטלים/אלקטרונים ע"י מספרים קוונטים : n, l, ml, ms

מערך האלקטרונים וטבלה מחזורית

מחזוריות תכונות האטומים: רדיוס יוני, רדיוס אטומי, אנרגיית יינון, זיקה אלקטרונית

 

היסודות: ארבע הקבוצות הראשיות הראשונות

מתכות אלקליות ותכונותיהן

מתכות אלקליות אפרוריות

משפחת הבור; בורנים, בורוהידרידים, ובורידים

משפחת הפחמן

משפחת החנקן

משפחת החמצן

הלוגנים

גזים אצילים

 

תרכובות / קשרים כימיים

מהי תרכובת

מולקולות ותרכובות מולקולאריות

יונים ותרכובות יוניות: היווצרות קשרים יוניים, אינטראקציה בין יונים, היערכות האלקטרונים של יונים

קשרים קוולנטיים: אופי הקשר הקוולנטי, מבני לואיס, רזוננס, חוזק קשר, אורך קשר

הקשר היוני לעומת הקשר הקוולנטי

אלקטרושליליות

קשר סיגמא וקשר פיי

תכונות הקשר הכפול

 

תכונות  גזים

מהו גז?

לחץ

עקרון אבוגדרו

חוק הגזים האידיאליים

יישומיו של חוק הגזים האידיאליים

צפיפות הזגים

סטויכומטריה של גזים בתגובות כימיות

לחצים חלקיים: הגדרה, חוק דלטון

 

…/2

 

 

-2-

מולים ומסות מולריות

מולים ומסות מולריות

הרכב מסות באחוזים

קביעת נוסחאות אמפיריות

קביעת נוסחאות מולקולאריות

 

תערובות ותמיסות

מיון תערובות, ריכוזים מולריים, מיהול וחישוב נפחים.

 

סטויכיומטריה

מעבר בין גרמים למולים לריכוז

איזון משוואות כימיות

חישובים של ריכוז ע"פ תוצאות של טיטרציות

חישוב מולים ומסות בתגובות בתגובות כימיות

ניצולת תגובה

אנליזת שריפה

 

תמיסות מימיות ושיקוע

אלקטרוליטים

תגובות שיקוע

 

חומצות ובסיסים

חוזק חומציות ובסיסיות

הגדרת ברונסטד-לאורי לחומצות ובסיסים

הגדרת לואיס לחומצות ובסיסים

תחמוצות בסיסיות, חומציות ואמפוטריות

חוזק חומציות ובסיסיות

סולם וחישובי pH וחישובי pOH

שיווי משקל בתמיסות

מכפלת המסיסות

 

כימיה גרעינית

פליטת אלפא, בטא, גמא

איזון משוואות

 

תרמודינמיקה

מערכות, מצבים ואנרגיה;

סוגי מערכות ותכונותיהן (מערכת סגורה, פתוחה ומבודדת)

…/3

 

-3-

 

 

עבודה ואנרגיה

עבודת התפשטות

חום ומדידת חום

החוק הראשון

פונקציות מצב

הגדרה של תגובה אקסותרמית/אנדותרמית

אנתלפיה

אנתלפיה של שינויים כימיים, אנתלפיות תגובה תקניות, אנתלפיות ההתהוות התקניות, אנתלפיות הקשר

חוק הס, חיבור אנתלפיות

השפעת הטמפרטורה על אנתלפית התגובה

 

שיווי משקל כימי

הפיכות של תגובות כימיות; חוק לה-שטליה: אילו שינויים ישפיעו על הרכב התערובת בש"מ ולאיזה כיוון

קבועי שיווי משקל : הגדרות קבוע שווי משקל באמצעות ריכוזים מולריים של גזים.

השפעת שינויים בתנאים על שיווי המשקל; נוספה או הרחקה של מגיבים או תוצרים, דחיסה של תערובת התגובה, טמפרטורה, זרזים.

 

מעברי פאזה

הקשר שבין טמפרטורה ללחץ אדים

דיאגרמות פאזה

 

קינטיקה

קצב תגובה; ריכוז וקצב התגובה

חוקי הקצב וסדר התגובה (סדר ראשון, שני ואפס)

זמני מחצית החיים

מנגנוני תגובה

 

תגובות חמצון-חיזור

קביעת דרגות חמצון

זיהוי תהליך חמצון ותהליך חיזור

 

אלקטרוכימיה

ייצוג תגובות חמזור; מחציות-תגובה, איזון משוואות חמזור

תאים גלווניים, מבנה, פוטנציאלי חיזור תקניים, פוטנציאל התא

הגדרת קתודה/אנודה

אלקטרוליזה; תוצרי אלקטרוליזה ותאים אלקטרוליטיים

השפעה של תגובות חמזור על המתכות; יישומי האלקטרוליזה.

…/4

 

-4-

 

 

תרכובות קואורדינטיביות

מספרי קואורדינציה

דרגות חמצון

 

כימיה אי- אורגנית

יסודות גוש d ותכונותיהם

קומפלקסי קורדינציה

צורותיהם של קומפלקסים

איזומרים

 

כימיה אורגנית

מבני לואיס, מבנים מרחביים

הגדרה של מומנט דיפול וקביעת כיוונו במולקולות פשוטות

הכלאה (היברדיזציה) של אורביטלים

איזומרים מבניים/אופטים/גיאומטרים

הכרת קבוצות פונקציוניליות שונות: כהל, אתר, אסטר, חומצה קרבוקסילית, קטון, אלדהיד, אציל הלידים.

תגובות התמרה ואלימינציהSN1, SN2, E1, E2  . תכונותיהם ומאפיינם של תגובות אלו.

 

רשימת נושאים שלב ב' כיתות יא'-יב'

 

הנושאים שנכללים בשלב א' יכולים להיכלל בשלב ב' כאשר נוספים הנושאים הבאים:

 

תמיסות מעורבות ובופרים

פעולת הבופר

תכנון הבופר

טיטור של חומצה חזקה עם בסיס חזק

טיטור של חומצה חזקה עם בסיס חלש

טיטור של חומצה חלשה עם בסיס חלש

 

תרמודינמיקה החוק השני והשלישי

שינויים ספונטניים

אנטרופיה אי סדר

שינויים באנטרופיה

אנטרופיות מולריות תקניות

אנטרופיות תגובה תקניות

שינויים באנטרופיה של המערכת ושל סביבתה

אנרגיה חופשית

…/5

 

-5-

 

אלקטרוכימיה

תאים גלווניים- הקשר בין פוטנציאל התא ואנרגיה החופשית של התגובה.

פוטנציאלי חיזור תקניים וקבועי שיווי משקל

כיצד מחשבים קבועי שיווי משקל מנתונים אלקטרוכימיים

משוואת נרנסט

 

קיטיקה כימית

תגובות שרשרת

קצב ושיווי משקל

 

כימיה אי-אורגנית

תיאוריית השדה הגבישי

הסדרה הספקטרוכימית

צבעי הקומפלקסים

התכונות המגנטיות של קומפלקסים

תיאוריית שדה הליגנדה

 

כימיה גרעינית

תגובות גרעיניות

ניבוי סוג הדעיכה הגרעינית

סינתזה גרעינית

אנרגיה גרעינית- ביקוע גרעיני, המרת מסה ואנרגיה

 

שיווי משקל כימי

המקור התרמודינמי של קבועי שיווי המשקל

הגדרת קבוע שיווי משקל באמצעות ריכוזים מולריים של גזים

 

 שיווי משקל פיזיקאלי

לחץ אדים

נדיפות וכוחות בין-מולקולאריים

השפעת הטמפרטורה על לחץ האדים

רתיחה

קיפאון והרתיחה

דיאגרמת פאזות

טמפרטורה ומסיסות

אנתלפיית ההמסה

האנרגיה החופשית של המסה

לחצים חלקיים

…/6

 

-6-

תאי יחידה

סוגי מבנים: מבנה קובי ממורכז פאה,ממורכז גוף, קובי פשוט.

קביעת מבנה המתכת על פי צפיפותה

מבנים יוניים

 

רשימת נושאים שלב ג' כיתות יא'-יב'

 

הנושאים שנכללים בשלב ג' כוללים את כל הנושאים משלבים א' וב'

 

 

רשימת נושאים שלב א' כיתות ט'-י'

 

יסידות ואטומים

אטומים, מודל הגרעין, נויטרונים, איזוטופים

ארגון היסודות

תיאור האורביטלים/אלקטרונים ע"י מספרים קוונטים : n, l, ml, ms

מערך האלקטרונים וטבלה מחזורית

מחזוריות תכונות האטומים: רדיוס יוני, רדיוס אטומי, אנרגיית יינון, זיקה אלקטרונית

 

היסודות: ארבע הקבוצות הראשיות הראשונות

מתכות אלקליות ותכונותיהן

מתכות אלקליות אפרוריות

משפחת הבור; בורנים, בורוהידרידים, ובורידים

משפחת הפחמן

משפחת החנקן

משפחת החמצן

הלוגנים

גזים אצילים

 

תרכובות / קשרים כימיים

מהי תרכובת

מולקולות ותרכובות מולקולאריות

יונים ותרכובות יוניות: היווצרות קשרים יוניים, אינטראקציה בין יונים, היערכות האלקטרונים של יונים

קשרים קוולנטיים: אופי הקשר הקוולנטי, מבני לואיס, רזוננס, חוזק קשר, אורך קשר

הקשר היוני לעומת הקשר הקוולנטי

אלקטרושליליות

קשר סיגמא וקשר פיי

תכונות הקשר הכפול

…/7

 

 

-7-

תכונות  גזים

מהו גז?

לחץ

עקרון אבוגדרו

חוק הגזים האידיאליים

יישומיו של חוק הגזים האידיאליים

צפיפות הזגים

סטויכומטריה של גזים בתגובות כימיות

לחצים חלקיים: הגדרה, חוק דלטון

 

מולים ומסות מולריות

מולים ומסות מולריות

הרכב מסות באחוזים

קביעת נוסחאות אמפיריות

קביעת נוסחאות מולקולאריות

 

תערובות ותמיסות

מיון תערובות, ריכוזים מולריים, מיהול וחישוב נפחים.

 

סטויכיומטריה

מעבר בין גרמים למולים לריכוז

איזון משוואות כימיות

חישובים של ריכוז ע"פ תוצאות של טיטרציות

חישוב מולים ומסות בתגובות בתגובות כימיות

ניצולת תגובה

אנליזת שריפה

 

תמיסות מימיות ושיקוע

אלקטרוליטים

תגובות שיקוע

 

חומצות ובסיסים

חוזק חומציות ובסיסיות

הגדרת ברונסטד-לאורי לחומצות ובסיסים

הגדרת לואיס לחומצות ובסיסים

תחמוצות בסיסיות, חומציות ואמפוטריות

 

…/8

 

 

 

-8-

 

חוזק חומציות ובסיסיות

סולם וחישובי pH וחישובי pOH

שיווי משקל בתמיסות

מכפלת המסיסות

 

שיווי משקל כימי

הפיכות של תגובות כימיות; חוק לה-שטליה: אילו שינויים ישפיעו על הרכב התערובת בש"מ ולאיזה כיוון

קבועי שיווי משקל : הגדרות קבוע שווי משקל באמצעות ריכוזים מולריים של גזים.

השפעת שינויים בתנאים על שיווי המשקל; נוספה או הרחקה של מגיבים או תוצרים, דחיסה של תערובת התגובה, טמפרטורה, זרזים.

 

מעברי פאזה

הקשר שבין טמפרטורה ללחץ אדים

דיאגרמות פאזה

 

תגובות חמצון-חיזור

קביעת דרגות חמצון

זיהוי תהליך חמצון ותהליך חיזור

 

תרכובות קואורדינטיביות

מספרי קואורדינציה

דרגות חמצון

 

רשימת נושאים שלב גמר כיתות ט'-י'

 

כל הנושאים שנכללים בשלב א' יכולים להיות כלולים בבחינה , בדגש על הנושאים הבאים:

תרמודינמיקה

מערכות, מצבים ואנרגיה;

סוגי מערכות ותכונותיהן (מערכת סגורה, פתוחה ומבודדת)

החוק הראשון

פונקציות מצב

הגדרה של תגובה אקסותרמית/אנדותרמית

אנתלפיה

אנתלפיה של שינויים כימיים, אנתלפיות תגובה תקניות, אנתלפיות ההתהוות התקניות, אנתלפיות הקשר

חוק הס, חיבור אנתלפיות

השפעת הטמפרטורה על אנתלפית התגובה

 

…/9

 

 

 

-9-

תרמודינמיקה החוק השני והשלישי

שינויים ספונטניים

אנטרופיה אי סדר

שינויים באנטרופיה

אנטרופיות מולריות תקניות

אנטרופיות תגובה תקניות

שינויים באנטרופיה של המערכת ושל סביבתה

אנרגיה חופשית

 

אלקטרוכימיה

ייצוג תגובות חמזור; מחציות-תגובה, איזון משוואות חמזור

תאים גלווניים, מבנה, פוטנציאלי חיזור תקניים, פוטנציאל התא

הגדרת קתודה/אנודה

השפעה של תגובות חמזור על המתכות

תאים גלווניים- הקשר בין פוטנציאל התא ואנרגיה החופשית של התגובה.

פוטנציאלי חיזור תקניים וקבועי שיווי משקל

כיצד מחשבים קבועי שיווי משקל מנתונים אלקטרוכימיים

משוואת נרנסט

 

שיווי משקל פיזיקלי

לחץ אדים

נדיפות וכוחות בין-מולקולריים

השפעת הטמפרטורה על לחץ האדים

רתיחה

קיפאון והתחה

דיאגרמת פאזות

טמפרטורה ומסיסות

אנתלפייתה ההמסה

האנרגיה החופשית של המסה

להבהרות ופירוט נא להיכנס לקישור המופיע מטה:

מיקוד בכימיה 2016 (002)